2018-2019 учебна година

Частен професионален колеж по спорт "БИО ФИТ" ЕООД гр. София организира обучение за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професии с двугодишен срок на обучение.

Обучението е регламентирано в Рамкови програми Г за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация, утвърдени със Заповед №РД10/17.03.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Обучението приключва с полагане на държавен изпит по теория и практика на професията.

За учебната 2018/2019 година колежът извършва прием по професиите:

 • Треньор – специалност по вид спорт – кондиционен - задочна и самостоятелна форма;
 • Инструктор по фитнес- специалност Фитнес - задочна и самостоятелна форма.
 • Валидиране на професионални знания, умения и компетентности по професиите - Инструктор по фитнес и Треньор по вид спорт.

Кандидатстването в колежа е само по документи, без полагане на приемни изпити !!!

ЗАДОЧНА

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

САМОСТОЯТЕЛНА

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Задочната форма на обучение се организира в две учебни сесии, както следва:

І сесия - м. октомври - м.ноември;

ІІ сесия - м. март-м. април

Сесиите включват учебни занятия и изпити по учебните предмети от учебния план за съответната професия и специалност и се организират по разписание изготвено от колежа .

Учебните занятия включват определен брой учебни часове, в които преподавателите извършват обзор на учебното съдържание по съответния учебен предмет; дават насоки за самостоятелна подготовка за изпитите по учебните предмети

Годишната такса за обучение : 1650 лв.

БАНКОВА СМЕТКА:

ИНВЕСТБАНК , Частен професионален колеж „БИО ФИТ”, ЕООД.

IBAN: BG 35IORT 80481088871100

BIC: IORTBGSF

Самостоятелната форма на обучение (СФО) е неприсъствена форма на обучение, при която колежаните се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно учебния план за съответната професия/специалност.

За всеки учебен предмет на колежаните предварително се осигуряват въпросници с препоръчителната литература.

Изпитите се организират и провеждат в две сесии:

І сесия - м. ноември-декември

ІІ сесия - м.април- май

Датите се определят от колежа.

Годишната такса за обучение : 1450 лв.

БАНКОВА СМЕТКА:

ИНВЕСТБАНК , Частен професионален колеж „БИО ФИТ”, ЕООД.

IBAN: BG 35IORT 80481088871100

BIC: IORTBGSF

Завършилите успешно обучението и положили държавен изпит по теория и практика на професията, получават Свидетелство за ІV степен на професионална квалификация (по образец на МОН- 3-54).

Към свидетелството за професионална квалификация завършилите получават EUROPASS CERTIFICATE .

Срещу допълнително заплащане завършилите (с отстъпка за завършилите колежа) имат право да получат четирите нива на СERTIFICATE C.О.R.F.I.T. (Континентална организация на регистрираните фитнес инструктори и треньори).

 

Документи за записване:

 • молба по образец на колежа (изтегля се от този линк, при въпроси - e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.);

 • декларация (попълва се в колежа при записването);

 • медицинско удостоверение от личния лекар, че професията, по която кандидата желае да се обучава не му е противопоказана;

 • копие и оригинал на дипломата за завършено средно образование;

 • копие и оригинал на лична карта;

 • четири броя снимки за документи – матови цветни.

 • документ за платена такса за обучение (за текущата учебната година или на две части);

 • договор за обучение.

Документите се подават в офиса на директора на колежа

в работни дни от 10:00 до 14:00 часа

Срок за записване от 01.05.2018 г. до 30.09.2018 г.

 

ВАЛИДИРАНЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Валидират се знания, умения и компетентности придобити в хода на трудовия

стаж на лицето, работещо или продължава да работи по професията (или близка до нея) или чрез неформално или самостоятелно учене по следните професии и специалности:

 • Инструктор по фитнес – специалност Фитнес;

 • Треньор - специалност по вид спорт;

Процедурата по валидиране се извършва в съответствие с Наредба №2 на МОН

от 13.11.2014 г. (обн. –ДВ, бр. 96 от 21.11.2014 г.) през цялата учебна година.Продължителността на процедурата е до три месеца.

*** Лицата кандидатстващи за валидиране представят в колежа документи доказващи знанията и уменията по съответната професия, като трудова книжка, заповеди за назначаване на работа в спортни клубове, фитнес зали,

спа центрове, спортни организации, училища, фондации, федерации и др.; разработени тренировъчни програми и планове, грамоти и призове от участие в състезания или подготвени участници по различни спортни дисциплини, участие в спортни проекти, публикации и др.

След установяване на съответствията валидирането завършва с полагане на:

държавен изпит по професията за признаване на четвърта степен на

професионална квалификация, който се провежда в две части:

- по теория на професията и

- по практика на професията.

Лицата успешно преминали процедурата по валидиране и положили държавен изпит по професията получават Свидетелство за валидиране на професионална квалификация за І V степен3-54в (по образец на МОН).

Към свидетелството за валидиране на професионална квалификация лицето

получава EUROPASS CERTIFICATE и по желание срещу допълнително заплащане може да получи четирите нива на СERTIFICATE CОRFIT .

Такса за валидиране на ІV степен - 1600 лв. БАНКОВА СМЕТКА:

ИНВЕСТБАНК , Частен професионален колеж „БИО ФИТ”,ЕООД.

IBAN: BG 35IORT 80481088871100

BIC: IORTBGSF

Документи за включване в процедура по валидиране:

 • Заявление по образец на МОН, което се попълва в колежа.

 • Доказателствени документи.

 • Копие и оригинал на дипломата за завършено средно образование.

 • Копие и оригинал на лична карта.

 • четири броя снимки за документи – матови цветни.

Обучението на чужди граждани се извършва в съответствие с нормативните документи на Р България. Условията за записване са същите както за български граждани. Обучението се провежда на български език.

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

Колежът не осигурява учебници и учебни помагала (могат да се закупят в книжарницата на Колежа и НСА).

 

За допълнителна информация: тел.0893398185 Юлия Марекова

За валидиране тел.0888562584 Славка Койчева